PROVOZNÍ ŘÁD KINA

 1. Provozovatelem kina je AV-ELZO, s. r. o., identifikační číslo: 252 40 722.
 2. Kino je kulturní institucí, slouží k promítání filmových představení a kulturních akcí spojených s promítáním. Slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů.
 3. Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem DOLBY SURROUND 5.1, technologií 3D. Kapacita sálu je 218 míst.
 4. Cena vstupného je dána distributorem (majitelem filmu) jako minimální možná, provozovatel dodržuje tuto minimální cenu a dále z ní žádné slevy neposkytuje.
 5. Poskytnout VOLNOU VSTUPENKU neumožňují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi Unií filmových distributorů a provozovatelem kina. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK a zákonem stanovenou DPH.
 6. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují. Při opuštění budovy kina v průběhu projekce se vstupenka stává neplatnou.
 7. Filmové představení nebude zahájeno, pokud nebude prodán minimální možný počet vstupenek, který určí provozovatel kina na jednotlivá představení.
 8. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.
 9. Pokladna se uzavírá 15 minut po zahájení večerního programu.
 10. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.
 11. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 12. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je zakázána donáška a konzumace vlastního občerstvení do kinosálu.
 13. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti je zakázáno používat mobilní telefon.
 14. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 15. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.
 16. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.
 17. Ve filmovém sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
 18. V případě nedodání filmové kopie nebo technických problémů na zařízení kina může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
 19. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti v promítacím sále, mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu.
 20. Provozovatel neodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 21. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s provozním řádem kina. Tímto také bere návštěvník kina na svoji zodpovědnost veškerá rizika vyplývající z porušení tohoto provozního řádu.
 22. Výjimky a změny z provozního řádu stanovuje pouze provozovatel kina.